Tjörns kommuns logotype
Land 17,7 °C Hav 17,8 °C
Medelvind WSW 4,0 m/s

Förslag till översiktsplan 2012

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Karta
Tjörns kommun bjuder in allmänheten till samråd för ny översiktsplan 23 augusti -18 oktober 2011.
Allmänheten bjuds in till samråd och medverkan, bland annat i form av en enkät.

Se www.tjorn.se/2012 för planhandlingar, information om samrådsträffar m.m.länk till annan webbplats

Huvudområden


Förslaget till översiktsplan innehåller fyra huvudområden:

1. Tjörns roll i regionen
Tjörn ska vara en aktiv del av Göteborgsregionen som kan utvecklas av egen kraft.

2. Bebyggelsestruktur och utveckling
Tjörn ska ha en planberedskap för 100-150 bostäder per år. Hälften av bostäderna på sydvästra Tjörn och hälften på övriga delar. Det ska framförallt byggas inom kommunens tätorter samt huvudstråk för att kunna erbjuda god kollektivtrafik och annan service.

3. Det goda livet
Möjligheten att bo och leva på Tjörn med stora naturvärden kompletterat med närheten till en storstad och dess möjligheter ska tas till vara.

4. Det robusta samhället
Tjörn ska ha en god beredskap för att stå emot risker och störningar.

Samråd för medborgare den 15 och 29 september


Torsdagen den 15 september kl 18.00-20.30 i Häggvallsskolan.
Torsdagen den 29 september kl 18.00-20.30 på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. Politiker och tjänstemän som arbetat med planförslaget kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Samråd för föreningar och näringsliv den 21 september


För näringslivet och föreningslivet kommer ett särskilt samrådsmöte att äga rum onsdagen den 21 september kl 18.00-20.30 på Billströmska folkhögskolan.

Se förslaget på Medborgarkontoret och biblioteken


Förslaget till översiktsplan finns under samrådstiden utställt i Medborgarkontoret i kommunhuset, samt på kommunens samtliga bibliotek under gällande öppettider.

Vad är en översiktsplan?


Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen visar kommunens långsiktiga utveckling främst genom de strategiska frågorna för markanvändning och byggande. Den nya översiktsplanen blir en uppdatering av den gällande översiktsplanen från 2003.

Översiktsplanen ska redovisa kommunens syn på hur riksintressen och miljökvalitetsnormer ska tillgodoses, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanens två huvudfunktioner är att vara ett strategiskt handlingsprogram för politiskt arbete i nämnder och styrelser samt att vara ett beslutsunderlag för ärendeprövning i kommunala och statliga myndigheter.

Som beslutsunderlag ska översiktplanen i första hand vara ett stöd vid handläggning av bygglov, detaljplaner, miljötillstånd och andra ärenden om fysiska resurser. Översiktsplanen ska vara antagen av kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande.

Sidan senast uppdaterad: 2011-09-05 15.34
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se