Tjörns kommuns logotype
Land 21,4 °C Hav 17,9°C
Medelvind W 2,2 m/s

Fridhem, del av Hövik 5:1 m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Höviksnäs

Detaljplan Fridhem del av fastigheten Hövik 5:1 m.fl. är på samråd. Samrådstiden är 11 april till och med 9e maj 2018.

Samråd

I enlighet med tätortsstudien för Höviksnäs är området avsett för bostadsbebyggelse. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bebyggelse samtidigt bekräfta befintliga hus i en detaljplan.

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse samtidigt ta tillvara den centrala platsen i samhället för attraktivt boende. Nya bostäder skapar förutsättningar för fler boende och nyttjande av befintlig infrastruktur, underlag för kollektivtrafik och viss service.

Planförslaget prövar förutsättningar för att bygga bostäder i form av flerbostadshus, med ca 20 till 27 lägenheter samt tre tomter för småhus.

Förslaget är ute på samråd under tiden 2018-04-11 - 2018-05-09 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn och på kommunens hemsida www.tjorn.selänk till annan webbplats.

Samrådsmöte

Välkomna på samrådsmöte i aulan på Häggvallskolan, den 24 april, klockan 18.00- 19.30.

Vid mötet finns möjlighet att ställa frågor till kommunens planhandläggare samt till ansvariga politiker.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 9e maj 2018.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Samrådshandlingar:

MissivPDF
Plankarta
PDF
IllustrationskartaPDF 
PDF
PlanbeskrivningPDF
GrundkartaPDF
PDF
RemisslistaPDF

Tillhörande utredningar:

BehovsbedömningPDF
Trafikutredning
PDF
Arkeologisk utredning
PDF
Geoteknisk undersökning
PDF
Geoteknik, markteknisk undersökning  
PDF
Naturvärdesinventering
PDF
Kompletterande vägutredningPDF PDF

 

Sidan senast uppdaterad 2018-05-30 11.19

Kontaktuppgifter

Kristina Stenström
0304-60 14 35

Planarkitekt
0304-60 14 35
kristina.stenstrom@tjorn.se

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se