Tjörns kommuns logotype
Land 2,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSW 1,3 m/s

Ävja 1:29, Mällby 1:29

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Granskning

Antagen

Laga kraft

Initiering

...

Beredning

....

...

Beslut

 

Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund samt att möjliggöra för en ny infartsväg till Almösunds marina. Planen fastställer även ytor vid småbåtshamnen för att tillgängliggöra och utveckla området för allmänheten.

Samråd 2016

Planförslaget var utsänt för samråd under tiden 2016-11-02 – 2016-11-30. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa finns samlade i en samrådsredogörelse, godkänd av Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-04-12 §90.

Läs samrådsredogörelsen här:
SamrådsredogörelsePDF

Vad händer nu?

Arbetet med detaljplanen Ävja 1:29 och Mällby 1:29 m.fl. har stannat av efter samrådsskedet. Detta beror på två domar från MÖD, Mark- och miljööverdomstolen, som lett fram till att detaljplaner upphävts på grund av att de ligger inom område där strandskydd inträder.

För ny detaljplaneläggning eller ändring av detaljplan som ligger inom strandskydd (300 meter från havets kustlinje), ska kommunen därför utreda "alternativa lokaliseringar". Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer på vad en sådan lokaliseringsutredningen ska klargöra.

Bakgrunden till Länsstyrelsens ställningstagande är de två vägledande domarna. (Se länkarna här nedan)

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2016/P-6876-15/länk till annan webbplats

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2016/P-8109-15/länk till annan webbplats

Kommunen och Länsstyrelsen för en dialog i ärendet.

Samrådsförslaget:

Samrådsförslaget medger cirka 40 nya bostäder. Det är främst lägenheter men även radhus och ett par friliggande villor. Ny bebyggelse möjliggörs norr om Almösundsvägen utmed ny lokalgata i skogsslänten samt på tomten där reningsverket legat. Planen möjliggör en ny infart till Almösunds marina, vilket innebär trafikmässiga förbättringar för verksamheter vid marinan och ny bostadsbebyggelse.

Detaljplanen grundas i antaget program 2009-01-26 och antagen programsamrådsredogörelse 2009-05-04. I och med arbetet med att se en helhetslösning för området har detaljplanearbetet utmynnat i ett utökat planområde.

Den föreslagna exploateringen innebär en förtätning av tätorten Myggenäs. Utveckling av redan ianspråktaget markområde och ökat utbud av bostäder på orten innebär ökat underlag för service och kollektivtrafik vilket har betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Förslaget ökar allmänhetens tillgång till rekreativa miljöer.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF

BehovsbedömningPDF
TrafikutredningPDF
Geoteknisk utredningPDF

Bullerutredning ur tätortsstudiePDF

Planprogram
PDF
ProgramsamrådsredogörelsePDF

Tätortsstudie MyggenäsPDF

 


Sidan senast uppdaterad: 2017-08-28 13.40

Kontaktuppgifter

Kristina Stenström
0304-60 14 35

Planarkitekt
0304-60 14 35
kristina.stenstrom@tjorn.se

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se