Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind SSE 3,1 m/s

Ävja 1:29, Mällby 1:29

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Granskning

Antagen

Laga kraft

Initiering

...

Beredning

....

...

Beslut

 

Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad av bostadsbebyggelse i anslutning till tätorten Myggenäs i Almösund.

Samråd 2016

Planförslaget var utsänt för samråd under tiden 2016-11-02 – 2016-11-30. Inkomna synpunkter och kommentarer till dessa finns samlade i en samrådsredogörelse, godkänd av Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott 2017-04-12 §90.

Läs samrådsredogörelsen här:
SamrådsredogörelsePDF

Vad händer nu?

Arbetet med detaljplanen Ävja 1:29 och Mällby 1:29 m.fl. pågår, från samrådshandlingar till granskningshandlingar.

Förutsättningarna har ändrats efter samrådsskedet eftersom två domar från MÖD, Mark- och miljööverdomstolen, har lett fram till att strandskyddet inträder eller återinträder även över områden som idag inte har strandskydd. I det här fallet inträder standskyddet med 100meter eftersom befintlig byggnadsplan är äldre än strandskyddet.

Detaljplanarbetet fortsätter för de områden som inte hamnar inom strandskyddat område och för befintliga byggnader inom strandskyddat område. Detta innebär ett betydligt mindre område än vad samrådsförslaget prövade.

Samrådsförslaget:

Samrådsförslaget prövade cirka 40 nya bostäder. Det var främst lägenheter men även radhus och ett par friliggande villor. Ny bebyggelse möjliggörs norr om Almösundsvägen utmed ny lokalgata i skogsslänten samt på tomten där reningsverket legat. Planen föreslog en ny infart till Almösunds marina, vilket innebär trafikmässiga förbättringar för verksamheter vid marinan och ny bostadsbebyggelse.

Detaljplanen grundas i antaget program 2009-01-26 och antagen programsamrådsredogörelse 2009-05-04. I och med arbetet med att se en helhetslösning för området har detaljplanearbetet utmynnat i ett utökat planområde.

Den föreslagna exploateringen innebär en förtätning av tätorten Myggenäs. Utveckling av redan ianspråktaget markområde och ökat utbud av bostäder på orten innebär ökat underlag för service och kollektivtrafik vilket har betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Förslaget ökar allmänhetens tillgång till rekreativa miljöer.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF

BehovsbedömningPDF
TrafikutredningPDF
Geoteknisk utredningPDF

Bullerutredning ur tätortsstudiePDF

Planprogram
PDF
ProgramsamrådsredogörelsePDF

Tätortsstudie MyggenäsPDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-15 10.37
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se