Tjörns kommuns logotype
Temperatur 13,3 °C
Medelvind W 3,1 m/s

Malagaområdet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

 

 

 

 

2014-11-24

Malagaområdet

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Skärhamn. Planförslaget syftar till att möjliggöra byggande av bostadshus och hus för verksamheter inom det tidigare industriområdet Malaga samt ge förutsättningar för fortsatt varvsverksamhet på fastigheten Toftenäs 1:17. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan för Tjörn, ÖP -13, samt Tätortsstudie för Skärhamn 2006.

Detaljplanen har vunnit lagakraft den 2016-12-08.

Historik

Detaljplan för Malaga antogs av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2010. Efter rättslig prövning upphävdes kommunens antagandebeslut på grund av att det borde ha skett i Kommunfullmäktige. Eftersom detaljplaneprocessen sträckts ut över tid beslutades om en ny utställning, i årsskiftet 2013/2014. Där var syftet att fånga upp nytillkomna sakägare inför ett antagande i kommunfullmäktige.

Utställningsutlåtandet godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden § 235 2014-09-03. Nämnden beslöt då också att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, 1:31 samt del av 1:32 och Tubberöd 1:488, även kallad Malaga detaljplan.

Kommunfullmäktige har 2014-11-24 § 202 antagit detaljplan för Toftenäs 1:15, 1:17, 1:31 samt del av 1:32 och Tubberöd 1:488, MALAGA-området. Antagandet överklagades av flera sakägare. 

2016-05-03 Beslut länsstyrelsen

Efter överklagande från ett antal privatpersoner beslutade länsstyrelsen att avvisa överklaganden från vissa enskilda och avslå överklagandena i övrigt.

2016-10-18 Dom Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mål nr P 2345-16. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen, ska gälla. Sista datum för överklagande är 8 november 2016. För frågor angående dom eller överklagande av dom kontakta Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.

2016-12-08 Beslut Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Mål nr P 9236-16. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Detaljplanen har vunnit lagakraft 2016-12-08.

Lagakrafthandlingar

Övriga handlingar, utredningar etc.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-16 10.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se