Tjörns kommuns logotype
Land 17,9 °C Hav 16,1°C
Medelvind SW 4,0 m/s

Del av Rönnäng 1:553 m.fl.
Bostäder på Skalåsberget

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Detaljplanen gör det möjligt att ändra vägutformningen inom en del av den detaljplan som vann laga kraft 2014, för att säkerställa en trafiklösning med godkända lutningar.

Förtydliganden har införts i planbeskrivningen med tillhörande genomförandebeskrivning efter länsstyrelsens och lantmäteriets yttranden i samrådsskedet.

Planbestämmelser i den gällande planen har setts över och kompletterats med hänsyn till tillgänglighet till fastigheterna. Detaljplanen innehåller samma antal bostäder, ca 25 friliggande villor som detaljplanen som vann laga kraft 2014.

Planförslaget var utsänt på samråd under perioden 2016-12-07 - 2016-12-30. De inkomna yttrandena/synpunkterna är sammanställda och besvarats i samrådsredogörelsen.

Planförslaget sänds enligt Plan- och bygglagen ut på granskning mellan 2017-03-23 – 2017-04-06.

Kommunstyrelsen antog detaljplanen 2017-06-01 som sedan vann laga kraft 2017-06-29.

Sidan senast uppdaterad 2018-06-18 14.15

Kontaktuppgifter

Åsa Jönsson
0304-60 11 59

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se