Tjörns kommuns logotype
Land 22,7 °C Hav 22,8°C
Medelvind SSW 1,8 m/s

Åstol 1:43 - Gamla skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagenLaga kraft 20141218
Åstols skola

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ombyggnad av skolbyggnaden och en tillkommande nybyggnad på skolgården. Intentionen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad som tar hänsyn till platsens kulturhistoriskt viktiga bebyggelsemiljö samtidigt som den tillåts spegla nutida arkitektur och formspråk.

De yttranden som inkom under samrådstiden berörde till stor del den föreslagna nybyggnationen på skolgården och hur denna påverkar Åstol som riksintresse för kulturmiljön, landskapsbild och möjligheten att nyttja skolgården för aktiviteter och rekreation. Ett mer detaljerat förslag till bebyggelse togs därför fram i enlighet med länsstyrelsens yttrande och detaljplanens utformningsbestämmelser reviderades.

Kommunens antagandebeslut överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avvisade och avslog 10 april 2014 samtliga överklaganden. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark och miljödomstolen. Samtliga överklaganden avvisade och avslogs av mark och miljödomstolen 22 september 2014 vilket överklagades till mark och miljööverdomstolen. Mark och miljööverdomstolen meddelar 18 december 2014 att prövningstillstånd inte lämnas och att mark och miljödomstolens beslut står fast. Härigenom har detaljplanen för Åstol 1:43 m.fl. vunnit laga kraft den 18 december 2014.

Sidan senast uppdaterad 2015-01-09 13.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se